S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, Hviezdoslavova 1116,  Info: +421 905 618 638        ŽILINA, Vysokoškolákov 41, Info: +421 905 872 369


Ochrana osobných údajov
Aktuálna ponuka nábytku

.......... ..........

..................

......... .........

......... .........

.........

Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase dotknutých osôb pre účely zasielania obchodných oznámení a na účely iných aktivít priameho marketingu internetového obchodníka.

Ochrana osobných údajov

TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCA

správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť Caribic - Stanislav Ursiny, 1. mája 34, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 32241321, DIČ: 1020460067, IČ DPH: SK1020460067, tel.: 0905 618 638, e-mail: trendsedacky@trendsedacky.sk, Spoločnosť je zapísaná v: Okresný úrad Žilina Číslo živnostenského registra: 504-8327 (ďalej len "správca").
Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: Stanislav Ursiny, 1. mája 34, 024 01 Kysucké Nové Mesto, tel.: 0905 618 638, e-mail: trendsedacky@trendsedacky.sk,

Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov

ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").

 

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie daňových dokladov za prenájom systému, obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.
Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sú 3 roky, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy Bohemiasoft s.r.o. (prevádzkovateľ ehsopového systému WEBAREAL), firma Unihost s.r.o. (správca serverov) a firma Casablanca INT (prevádzkovateľ dátového centra), Heureka Shopping s.r.o. (spracovanie emailu pre zasielanie emailového dotazníka spokojnosti)

 

 

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovanie, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať na emaily trendsedacky@trendsedacky.sk.

Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018

 

Vyhlásenia k podmienkam používania stránok

 

Prevádzkovateľom webového sídla https://trendshop.sk/ je fyzická osoba: Caribic - Stanislav Ursiny, 1. mája 34, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 32241321, DIČ: 1020460067, IČ DPH: SK1020460067, tel.: 0905 618 638, e-mail: trendsedacky@trendsedacky.sk, Spoločnosť je zapísaná v: Okresný úrad Žilina Číslo živnostenského registra: 504-8327 .

Webovým sídlom https://trendshop.sk/ sa rozumejú aj podstránky https://trendshop.sk/ (ďalej len „stránky“), vrátane podstránok spotrebiteľských súťaží a FCB profilov. Služby na stránke nie sú adresované deťom mladším ako 16 rokov.

Slovesné diela, fotografie, audiovizuálne diela, zvukové záznamy, audiovizuálne záznamy, softvér, ako aj iné predmety duševného vlastníctva nachádzajúce sa na stránkach možno používať výlučne na súkromné účely a ich sprístupnenie na stránkach nie je udelením licencie na ich použitie užívateľovi ani inej osobe, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.

Podmienkou využívania služieb na stránkach je bezvýhradný súhlas užívateľa s týmito podmienkami; v prípade, ak užívateľ s podmienkami nesúhlasí, nie je oprávnený služby využívať. Stránka by mala korektne fungovať v najpoužívanejších internetových prehliadačoch.

Prevádzkovateľ neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia serveru.

Prevádzkovateľ tiež nezodpovedá za akúkoľvek ujmu, ktorá by mohla byť užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na stránkach.

Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek, a to aj bez uvedenia dôvodu, prerušiť poskytovanie služieb dočasne alebo natrvalo, v celom rozsahu alebo len čiastočne.

Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek vykonať technickú odstávku stránok, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto podmienky a rozsah služieb poskytovaných na stránkach. Služby prevádzkovania stránok zabezpečuje spoločnosť Caribic - Stanislav Ursiny, 1. mája 34, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 32241321, DIČ: 1020460067, IČ DPH: SK1020460067, tel.: 0905 618 638, e-mail: trendsedacky@trendsedacky.sk, Spoločnosť je zapísaná v: Okresný úrad Žilina Číslo živnostenského registra: 504-8327 (ďalej len "prevádzkovateľ").  Tieto podmienky a Zásady ochrany osobných údajov a Zásady spracúvaní cookies informujú užívateľov

 - o používaní cookies, prevádzkových a lokalizačných údajov podľa § 55 až § 58 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov,

- o podmienkach spracovávania osobných údajov v súlade s priamo uplatniteľným NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

Užívateľom služieb stránok, vrátane podstránok, najmä podstránok spotrebiteľských súťaží a FCB profilov je zakázané:

– používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých význam je v rozpore s dobrými mravmi,

– uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce, urážlivé alebo klamlivé informácie o inej osobe alebo skutočnosti,

– propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,

– propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním,

– otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, cigarety, omamné látky, jedy a prekurzory alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok,

– ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav,

– propagovať pornografiu,

– propagovať politické strany alebo hnutia, alebo jej predstaviteľov,

– poskytovať prostredníctvom stránky reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám.

 

Pravidlá diskusie a povinnosti užívateľa V diskusii najmä pri využívaní podstránok spotrebiteľských súťaží a FCB profilov je užívateľom zakázané pridávať príspevky, ktoré:

– obsahujú alebo môžu obsahovať vulgarizmy, obscénnosti, vyhrážky a osobné útoky voči iným diskutujúcim a tretím osobám, ktoré môžu byť v rozpore s dobrými mravmi alebo môžu zasiahnuť do práv a právom chránených záujmov iných osôb

– podnecujú alebo môžu podnecovať k potláčaniu základných práv a slobôd, násiliu, rasizmu, diskriminácii, hanobeniu skupín obyvateľstva, k rasovej, národnostnej a etnickej neznášanlivosti, alebo obsahujú, vyzývajú alebo podporujú iné nezákonné konanie, produkt alebo porušovanie zákonov, vrátane odkazov na internetové stránky s takýmto obsahom

– propagujú alebo môžu propagovať komerčné produkty alebo majú zjavne reklamný obsah, – obsahujú alebo môžu obsahovať osobné údaje,

– obsahujú nezmyselné alebo nezrozumiteľné texty alebo opakovane obsahujú rovnaký príspevok.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo posúdiť, či daný príspevok môže porušiť pravidlá diskusie a môže zasahovať do jednotlivých príspevkov, zmazať príspevky alebo jednotlivým užívateľom obmedziť možnosť zúčastniť sa na diskusii, ak príspevky porušujú tieto pravidlá alebo na základe predchádzajúcich príspevkov, je podozrenie, že by mohli porušovať tieto pravidlá. Ak sa užívateľ domnieva, že niektorý z príspevkov porušuje tieto pravidlá, môže to oznámiť na trenshop@trendshop.sk. Príspevky a vyjadrenia jednotlivých diskutujúcich predstavujú názory užívateľov a prevádzkovateľ nezodpovedá za prezentované názory a ani sa s nimi nestotožňuje.

 

 

 

Zásady spracúvania súborov cookies aktualizované 24. 5. 2018

Tieto zásady zohľadňujú medzinárodné štandardy ochrany osobných údajov a primerané technické a organizačné opatrenia vyžadované na ochranu práv a slobôd dotknutých osôb v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) vyplývajú práva na ochranu osobných údajov s účinnosťou od 25. mája 2018. Prevádzkovateľ osobných údajov: Caribic - Stanislav Ursiny, 1. mája 34, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 32241321, DIČ: 1020460067, IČ DPH: SK1020460067, tel.: 0905 618 638, e-mail: trendsedacky@trendsedacky.sk, Spoločnosť je zapísaná v: Okresný úrad Žilina Číslo živnostenského registra: 504-8327.  Zodpovedná osoba: Caribic - Stanislav Ursiny, 1. mája 34, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 32241321, DIČ: 1020460067, IČ DPH: SK1020460067, tel.: 0905 618 638, e-mail: trendsedacky@trendsedacky.sk,

Základné práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, právo na prenosnosť svojich osobných údajov, právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania), a právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky statny.dozor@pdp.gov.sk.

Používanie cookies

Používaním stránky www.trendsedacky.sk (ďalej len „stránka“) vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača.

Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (napr. počítač, smartphone, tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory „cookies“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Prečo používame cookies?

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a skvalitňovať služby stránky, prispôsobiť ich užívateľom a zlepšovať ich štruktúru a obsah, najmä aby sme mohli užívateľom prispôsobiť obsah a reklamu a zároveň, umožnili im hlasovať, a aby sme vedeli analyzovať a štatisticky vyhodnocovať používanie služieb stránky. Každý užívateľ prezeraním stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do svojho prehliadača. Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na rozhodnutí užívateľa. Ak užívateľ nesúhlasí s používaním súborov cookies, našu webovú stránku nenavštevuje alebo súbory cookies aktívne vymaže alebo zablokuje. Ak dôjde k odmietnutiu používania cookies, našu stránku budete môcť naďalej navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne, môže dôjsť k zníženiu užívateľského komfortu, vrátane obmedzenej možnosti hlasovania.

Aké cookies používame

Používame dočasné i trvalé súbory cookies. Dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení, kým stránku neopustíte. Trvalé cookies zostávajú na vašom zariadení do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania. Doba, počas ktorej si informácie ponechávame, závisí od typu súborov cookies.

Nevyhnutné súbory cookies

– tie sú nevyhnutne potrebné na základné fungovanie stránky. Tieto súbory umožňujú navigáciu na stránke a používanie požadovaných funkcií, napríklad prístup k zabezpečeným oblastiam stránky. Bez týchto súborov by sme nemohli poskytovať služby, ktoré umožňujú tejto stránke fungovať.

Súbory cookies výkonu

– tie zhromažďujú anonymné informácie o tom, ako používatelia využívajú stránku. Z týchto súborov sa dozvieme, ako používatelia reagujú na stránku poskytnutím informácií o tom, aké oblasti navštívili, aký čas na našej stránke strávili, a či sa pri tom vyskytli nejaké problémy, napríklad chybové hlásenia. Tieto informácie nám pomáhajú vylepšovať výkonnosť stránky.

Súbory cookies funkčnosti

– tie vylepšujú fungovanie stránky. Tieto súbory si môžu pamätať napríklad informácie ako používateľské meno, jazyk alebo preferovanú polohu. Tieto súbory sa môžu používať na poskytovanie požadovaných služieb, ako sú sledovanie videa, komentovanie blogu alebo interakcia so službami tretích strán, ako sú funkcie sociálnych médií. Vďaka zapamätaniu si vašich volieb môže stránka poskytovať vylepšené a osobnejšie služby.

Zmena nastavení cookies

Zmeniť nastavenie automatického akceptovania cookies môžete zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies sa nachádzajú vo voľbe „pomoc“ každého prehliadača. V prípade používania viacerých zariadení, je potrebné vykonať voľbu používania cookies na každom zariadení. Ponuka prevažnej časti prehliadačov obsahuje možnosti konfigurácie nastavení, napr. povolenie súborov cookies, prezeranie súborov cookies, zakázanie všetkých alebo vybratých súborov cookies atď. Ďalšie informácie o správe súborov cookies môžete nájsť na tejto adrese a návody na vymazanie cookies v jednotlivých prehliadačoch tu:

Partneri nášho webu

Pri používaní nášho webu môžu naši niektorí partneri z oblasti sociálnych médií, inzercie a analýz využívať aj cookies, ktoré sú personalizované. Ale len v prípade, ak ste im už udelili súhlas vo vašom prehliadači. Ak chcete súhlas zmeniť, môžete tak urobiť tiež v komunikácii s nimi:

Google Analytics

Google Tag Manager

FB Pixel

LinkedIn Insight

Pinterest Sentry https://sentry.io/welcome/

Hotjar https://www.hotjar.com/

 

Vytvorené systémom www.webareal.sk

ZjAzMzU1Mm