S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, Hviezdoslavova 1116,  Info: +421 905 618 638        ŽILINA, Vysokoškolákov 41, Info: +421 905 872 369


Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY www.trendsedacky.sk - sedacie súpravy a nábytok

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú hlavné zásady a princípy obchodných vzťahov medzi internetovým obchodným systémom www.trendsedacky.sk , ktorého prevádzkovateľom je CARIBIC-Ursiny Stanislav, 1. mája 34. 024 01 Kysucké Nové Mesto, Okresný úrad Žilina
Číslo živnostenského registra: 504-8327 a kupujúcim tj. zákazníkom, objednávateľom. Všetky ustanovenia tu uvedené sú platné, pokiaľ nie je písomnou zmluvnou formou medzi predávajúcim a kupujúcim uvedené inak. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a budú sa vzťahovať na všetky vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim, ktoré vznikli pri uzatváraní kúpnej zmluvy a pri reklamácii tovaru.

OBJEDNÁVKA TOVARU

1. Tovarom na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.trendsedacky.sk sú produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke. Väčšina ponúkaného tovaru sa nachádza skladom s dodacou lehotou 2-10 dní. Tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho na základe špecifikácie danej kupujúcim je objednávaný individuálne a dodacia lehota je 3-5 týždňov. Pri tovare na objednávku je od kupujúceho vyžiadaná finančná záloha, ktorej výška sa uvádza na záväznej objednávke.

2. Každá objednávka tovaru je potvrdená predávajúcim (telefonicky, mailom alebo faxom) a až vtedy nadobúda objednávka záväznú účinnosti kúpnej zmluvy.

3. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke www.trendsedacky.sk. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnené na internetovej stránke sú nezáväznými údajmi a môžu sa minimálne líšiť od vzorov.

4. Forma objednávky na www.trendsedacky.sk je možná písomnou formou - e-mailom alebo faxom, osobne alebo telefonicky. Záväzná objednávka - kúpna zmluva sa uzatvára na základe objednávky kupujúceho.

Každá objednávka musí obsahovať:

- meno a priezvisko kupujúceho, názov spoločnosti

- kontaktnú osobu, meno zástupcu spoločnosti

- IČO, DIČ, IČ DPH, bankový účet, číslo účtu

- fakturačnú adresu - adresu dodania tovaru

- telefónne číslo, mailový kontakt

- objednávací kód tovaru, presný popis tovaru, počet kusov, veľkosť

- dátum vystavenia objednávky

- spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru

5. Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú. Vystavením a obdŕžaním záväznej potvredenej objednávky sa kupujúci zaväzuje za objednaný tovar zaplatiť kúpnu cenu podľa podmienok uvedených v objednávke. Predávajúci potvrdí objednávku telefonicky alebo písomnou formou (e-mailom alebo poštou) po overení dostupnosti, termínu dodania tovaru a zálohovej platbe požadovaného kupujúcim. Ak nie je predávajúci schopný vybaviť objednávku okamžite, prípadne do 10 dní odo dňa vystavenia objednávky, upozorní na to telefonicky kupujúceho a dohodne ďalší postup. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

STORNO OBJEDNÁVKY

1. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez uhradenej zálohy iba v deň vystavenia objednávky najneskôr do 12 hodín od objednania.

2. V prípade zrušenia záväznej objednávky bez uhradenej zálohy po uplynutí 12 hodín od objednania , je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu storno poplatok vo výške 20% z hodnoty objednaného tovaru a náhradu škody, ktorá vznikla predávajúcemu v súvislosti so stornovaním objednávky.

3. V prípade zrušenia záväznej objednávky s uhradenou zálohou po uplynutí 12 hodín od objednania, nemá kupujúci nárok na vrátenie uhradenej zálohy a je povinný uhradiť predávajúcemu náhradu škody, ktorá vznikla predávajúcemu v súvislosti so stornovaním objednávky.

4. Objednávku je možné stornovať písomnou formou (faxom, e-mailom). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou). Ak tak kupujúci nespraví v stanovenej lehote, je objednávka po potvrdení predávajúcim považovaná za záväznú. Toto ustanovenie nie je pre predávajúceho záväzné v prípade, že výrobca prestane dodávať daný produkt alebo uvedie na trh nové verzie produktov.

5. Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak objednaný tovar nie je možné dodať z dôvodu jeho nedostatku na sklade, alebo ak si kupujúci nesplní povinnosti spojené s realizáciou objednávky. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Po zaslaní objednávky kupujúcemu automaticky obratom príde potvrdenie o prijatí objednávky.

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Ceny uvedené na stránkach platia výhradne pre nákup prostredníctvom www.trendsedacky.sk . Súčasťou ceny nie sú prepravné náklady ani žiadne iné náklady pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu, resp. v objednávke.

2. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien tovaru bez ukončenia jeho platnosti.

3. Úhradu za tovar je možné vykonať v hotovosti, prevodom na účet predávajúceho alebo dobierkou. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar najneskôr pri prevzatí tovaru. V prípade, ak kupujúci zaplatí za tovar predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR. V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy pred zaplatením celej kúpnej ceny, zmluvné strany sa dohodli, že zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.

5. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.

6. Náklady spojené s montážou a vynáškou nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

7. Zvýhodnené (akčné) ceny a ponuky tovaru sú zreteľne označené. Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedeným pri zvýhodnenej cene.

ODBER TOVARU A DODACIA DOBA

1. Tovar, ktorý je skladom, odosielame do 2-10 pracovných dní po obdŕžaní záväznej objednávky.

2. Tovar, ktorý nie je na sklade, odosielame do 3-5 týždňov po vzájomnej akceptácii s kupujúcim v záväznej objednávke. Dlhší termín dodávky tovaru je podľa individuálnej dohody.

3. Odber tovaru sa uskutočňuje spôsobom dohodnutým v záväznej objednávke.

4. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho dodaním tovaru a následným vyplatením kúpnej sumy v plnej výške. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má tovar v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný tovar na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

5. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci zašle kupujúcemu potvrdenie, a to písomnou formou (faxom, mailom alebo poštou). V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme do doby uplynutej lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, v záväznej akceptácii objednávky alebo jednostranne predĺženej predávajúcim, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu skladovné vo výške 16 eur za každý deň uskladnenia tovaru.

6. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v kúpnej zmluve. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a skladovné.

7. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru. Po uplynutí 15 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný prevziať tovar, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Záloha za dohodnutý tovar zaplatená kupujúcim sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu.

SPÔSOB ZASLANIA TOVARU A PREPRAVNÉ NÁKLADY

- vlastná doprava

- doprava do 10 km ZADARMO

- doprava nad 10 km - 0,20 Eur / km

- Slovenská pošta do 2 kg - 4,50 EUR (dobierka )

- Slovenská pošta do 10 kg - 8,00 EUR (dobierka)

- Prepravnou spoločnosťou DPD – od 7,50 EUR (v závislosti od veľkosti tovaru, len malé zásielky)

- Prepravnou spoločnosťou TOPTRANS – od 25 EUR (stredné zásielky - nábytok, komody ...) - 35 EUR (veľké zásielky - sedačky, pohovky...)

Tovar bude doručený na adresu, ktorá je uvedená v objednávke ako adresa doručenia. V prípade, že táto adresa nie je uvedená, tovar bude doručený na fakturačnú adresu. Podpisom na dodacom liste potvrdí zákazník prevzatie tovaru. Dodanie tovaru zahrňuje dovoz a vykládku z vozidla. Vynáška tovaru do priestorov umiestnenia nie je zahrnutá v cene.

PRÁVA A POVINNOSTI

Kupujúci sa zaväzuje:

1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť predávajúcemu.

2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. Kupujúci je povinný potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady opätovného doručenia tovaru.

Predavajúci sa zaväzuje:

1. Dodať kupujúcemu tovar na základe jeho záväznej objednávky druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.

2. Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.

3. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Predávajúci nezodpovedá za:

1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, kuriérom alebo pre nepredvídateľné situácie.

2. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.

3. Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

4. Výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar nezodpovedá jeho predstavám (napríklad veľkosťou, materiálom). Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

REKLAMÁCIE

Doklad o predaji spolu s návodom na ošetrovanie je pripojený ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č 40/1964 Z.z. v znení neskorších zákonných úprav) je stanovená na minimálne 24 mesiacov . Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený v originálnom balení vrátane doklade o kúpe predávajúcemu na adresu predajne. Pri uplatnení záruky kontaktuje kupujúci predávajúceho pre spresnenie uplatnenia reklamácie. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi o dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k vadám došlo bežným používaním, nesprávnym použitím výrobku alebo nesprávnym skladovaním výrobku. Reklamačný poriadok pre kamenné predajne je umiestnený na každej predajni na viditeľnom mieste. Reklamačný poriadok

VRÁTENIE TOVARU

V zmysle ustanovenia Zákona č. 102/2014 Z. z.Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov má spotrebitľeľ právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

Pokiaľ sa rozhodnete pre vrátenie/výmenu, je nutné dodržať tieto základné podmienky:

1. tovar musí byť odoslaný najneskôr do 14 pracovných dní po prevzatí zásielky, alebo musí spotrebiteľ informovať predávajúceho o zámere vrátenia tovaru v lehote 14 dní

2. tovar musí byť kompletný, neporušený, nepoužitý, opatrený visačkami v originálnom obale, schopný ďalšieho predaja

3. zásielka musí obsahovať originál dokladu o kúpe tovaru a žiadosť s požiadavkou na vrátenie/výmenu tovaru

4. tovar nesmie byť zaslaný na dobierku, v takomto prípade nebude prevzatý.

5. tovar, ktorý je vyrobený na zákazku podľa požiadaviek zákazníka nie je možné vrátiť.

6. Odstúpiť od kúpnej zmluvy nie je možné, ak bol tovar zakúpený na IČO. Vzťahy medzi právnickými osobami sa riadia ustanoveniami obchodného zákonníka (zák. č. 513/1991 Zb.) V prípade ak tovar nakupujete v súvislosti s vašou podnikateľskou činnosťou (o čom rozhoduje uvedenie IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie nevzniká, nakoľko obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje.

7 . náklady na vrátenie tovaru znáša v plnom rozsahu spotrebiteľ.

8. pri vrátení poškodeného, neuplného, použitého tovaru bude spotrebiteľovi tovar vrátený späť, alebo mu bude vratná suma znížená o podiel na poškodenom tovare.

Tovar je nutné zaslať na adresu predajne: Trendsedacky.sk, Hviezdoslavova 1116, 024 01 Kysucké Nové Mesto. Náklady na prepravu znáša spotrebiteľ. V prípade poškodenia tovaru počas prepravy pri vrátení tovaru, znáša náklady spotrebiteľ / odosielateľ.  Po preskúmaní neporušenosti tovaru bude uskutočnená výmena tovaru alebo vrátenie sumy za tovar.  V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť, bohužiaľ, akceptovať požiadavku na vrátenie peňazí a tovar bude vrátený späť spolu s ďalšími nákladmi na poštovné.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Všetky dáta poskytnuté kupujúcim budú použité výlučne na účely uskutočneného predaja produktov a druhou stranou nebudú nikdy poskytnuté tretej strane, ani využívané na iné účely ako na tie, pre ktoré boli poskytnuté. S osobné údaje sú používané v súlade so zákonom na Ochranu osobných údajov.

Vytvorené systémom www.webareal.sk

MDQ5O